RENTAL TERMS & PRIVACY POLICY

Ehdot ja yksityisyyden suoja

CC BREAKAWAY OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE, 27.3.2019

1 Yleistä

CC Breakaway Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa sähköpostitse osoitteen ride@breakaway.cc kautta.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.3.2019.


2 Rekisterinpitäjä

Nimi:    CC Breakaway Oy

Osoite: Lauttasaarentie 38 b 23, 00200 Helsinki

Puhelin:    0407237943

Y-tunnus: 2884260-5


3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä yritysten edustajien sekä asiakkaiden (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.


4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietoja:

Perustiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Asema yrityksessä (yritysasiakkaiden edustajien osalta)

 • Kotiosoite

 • Henkilötunnus/Passin numero/Henkilökortti

 • Matkapuhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Sosiaalisen median tilit

 • Muut asiakkaan palveluihin liittyvät identifiointitiedot

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse ja verkkokaupan kautta. Tiedot tallentuvat sähköpostien muodossa ride@breakaway.cc tilillemme (G Suite).

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme sekä palvelun käyttöön liittyvän sopimuksen täytäntöön paneminen.

Yrityksen edustajat

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on rekisteröidyn edustaman asiakas- tai palveluyrityksen ja Yhtiön välisen asiakas- tai kumppanisuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.


Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Välineiden vuokraamista ja niihin kiinteästi liittyvien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten

 • Palvelusuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, yleinen tiedottaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen, toiminnan sekä palvelun toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen

 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseen ja selvittämiseen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseen

 • Markkinointitarkoituksiin, kuten tavanomaisen että sähköisen markkinoinnin toteuttamiseen Oy Breakaway CC:n tuotteita koskien. Sinulla on kuitenkin aina oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

 • Oy Breakaway CC:n vastuullisuuden toteuttamiseen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitamiseen

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Voimme siirtää henkilötietojasi palveluiden tuottamiseen osallistuville kolmansille osapuolille, joita ovat yhteistyökumppanit ja alihankkijat, kuten:

 • Majoitus- ja ravitsemusliikkeet

 • Taloushallinto-, maksuväline- ja maksuliikennetoimittajat

 • Matkatoimistot ja matkailualan muut agentit

 • Logistiikkapalvelut

Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Voimme myös luovuttaa tietojasi seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle. Tietoja voi olla myös tarpeen jakaa toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.


9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet


Peruste henkilötietojesi säilyttämiseen Rekisterissä on asiakas- tai kumppanuussuhteen voimassaolo. Suhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään kuusi vuotta suhteen päättymistä seuraavan kalenterivuoden päättymisestä kirjanpitolain, tuloverolain ja rahanpesulain perusteella. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Oy Breakaway CC säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojesi poistamista;

 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme (esim. suoramarkkinointi);

 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet


Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Paperilla olevaa aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain työtehtävän edellyttämillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.


Yrityksen henkilöstön osalta henkilötietojen käsittely ja asiakasrekisteriin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suljetulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurein. Julkisen verkon kautta rekisteriä käytettäessä tai sinne tietoja syötettäessä yhteys on suojattu Transport Layer Security (TLS)-suojauksella.


Suojaamme kolmansille osapuolille siirrettävät henkilötiedot rajoittamalla pääsyä tietoihin käytettävissä olevin keinoin. Pääsyoikeudet tietojen käsittelyyn kolmansien osapuolien järjestelmässä edellytetään annettavan tarveperusteisesti.


12 Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni merkkijono, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi.

Käytämme palvelussamme ja verkkosivuillamme Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät palveluamme ja verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/fi.html . Google Analyticsiin ei siirretä henkilötietoja Oy Breakaway CC:n rekisteristä, eikä Google Analyticsin tietoja yhdistetä Rekisterin henkilötietoihin.

13 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: ride@breakaway.cc tai soittamalla numeroon 0407237943.

PRIVACY STATEMENT FOR CC BREAKAWAY OY’S CUSTOMER REGISTER, 27.3.2019

1 General issues

CC Breakaway Oy (hereinafter referred to as “the Company” or “We”) is committed to ensuring the confidentiality and privacy of any personal data it holds. This privacy statement is applicable to the personal data We collect on our customer register (hereinafter the “Register”). This privacy statement describes the personal data that We collect and how We process it. Further information on how We process your personal data can be obtained via email at ride@breakaway.cc.

We may update this privacy statement from time to time, for example as the related legislation changes. We will strive to use any reasonable means to inform you, well in advance, of any changes and their effects. We strongly encourage you to review this privacy statement whenever you receive information on any changes made to it. This privacy statement was last updated on 27 March 2019.


2 Data Controller

Name:            CC Breakaway Oy

Address:        Lauttasaarentie 38 b 23

Phone:            0407237943

Bus reg. code:   2884260-5

3 Whose personal data do We collect?

We process the personal data of representatives of businesses and private customers on the Register (hereinafter also “You”).

4 What types of personal information do We collect?

We process the following personal information in the Register:

Basic information:

 • First and last name

 • Position in company (for business customer representatives)

 • Home address

 • Identity code/Passport number/ID card

 • Mobile phone number

 • Email address

 • Social media accounts

 • Other identification data related to customer service


5 From which sources is personal data collected?

We primarily collect personal data from the data subjects themselves of email correspondence sent to our account through wix.com (website provider) and through the webshop (wix.com). Data is stored to gmail account ride@breakaway.cc (gsuite).


6 Grounds for, and uses and effects of, processing your personal information

Your personal data is processed on the grounds of the legitimate interests mentioned below and the fulfillment of the agreement on use of the service.

Company representatives

The purpose of processing personal data is to manage and maintain the customer or partner relationship between the Company and the customer or service company represented by the data subject. By processing your personal data, We will therefore be able to serve You better. The processing of your personal data will have no other impact on You.


Your personal data will be processed for the following purposes:

 • Ordering, delivering, billing and customer relationship management regarding equipment rentals and other related services

 • The handling, management, development, quality assurance, general communications, implementation of the customer service, securing of business and service events, and the implementation, analysis, reporting and development of services

 • To prevent and investigate cases of abuse and problems, and to ensure data security

 • For marketing purposes, such as the conventional and electronic marketing of CC Breakaway Oy’s products. However, You have the right at any time to prohibit the processing of personal data for direct marketing purposes.

 • CC Breakaway Oy’s exercising of its responsibilities and fulfillment of its statutory and official obligation.


7 Regular transfers of your personal data and transfers to third parties

Our partners and subcontractors may only process your personal data with regard to tasks performed for the purpose of handling or maintaining customer relationships belonging to us. We may transfer your personal data to third parties involved in the provision of CC Breakaway Oy services, which are partners and subcontractors such as:

 • Financial management, payment instrument and payment service providers

 • Restaurant and lodging services

 • Logistics services

 • Travel service providers

In every case, We ensure that our partners do not process transferable personal data for any purpose other than the above. We may also disclose your information to the following third parties:

 • Within the scope permitted by and binding under the applicable law, to the court, the police or the enforcement authorities. It may also be necessary to share information with the competent authorities in accordance with legislation on the processing of personal data.

8 Transfers of your personal data outside the EU or the European Economic Area

In all situations, We will only transfer your personal data outside the EU or the European Economic Area on one of the following grounds:

 • the European Commission has decided that an adequate level of data protection has been ensured in the recipient country concerned;

 • We have implemented the appropriate safeguards for the transfer of your personal data by using the model clauses approved by the European Commission. In such a case, You have the right to a copy of the model clauses by contacting us in accordance with the “Contacts” section; or

 • You have given your express consent to the transfer of your personal data, or there are other legitimate grounds for transferring your personal data from outside the EU or the European Economic Area.


9 Principles for retaining personal data

The grounds for retaining your personal data on the Register are the validity of the customer relationship or partnership. After the relationship expires, your personal data will be retained for a maximum of six years after the end of the calendar year following the expiry of the relationship, in accordance with the Accounting Act, the Income Tax Act and the Money Laundering Act. Please note that your personal data may need to be retained longer if the applicable law or our binding contractual obligations towards third parties require longer retention periods.

CC Breakaway Oy will retain the data in accordance with the applicable statutory and ethical disclosure requirements, and document retention requirements.

10 Rights of the data subject with regard to personal data processing

In accordance with the applicable data protection legislation, You have the right at any time to:

 • have access to your personal data;

 • have access to your personal data and inspect any personal data that We are processing concerning You;

 • demand the correction and supplementing of any inaccurate and incorrect personal data;

 • require the deletion of your personal information;

 • object to the processing of your personal data on the basis of your personal circumstances, insofar as our legitimate interests (e.g. direct marketing) form the grounds for processing your personal data;

 • obtain your personal data in machine-readable format and transfer the data to another data controller, provided that You have personally submitted the personal data to us, We are processing the personal data on the basis of a contract and it is being processed automatically; and

 • demand the restriction of your personal data.

To exercise the above right, You must submit a request to us in accordance with the Contacts section of this privacy notice. We may ask You to specify your request in writing and to verify your identity before the processing of your request. We may refuse to implement your request on the basis of the applicable legislation. In any case, you have the right to appeal to the appropriate supervisory authority or the supervisory authority of the EU Member State in which your residence or place of work is located, if You believe that We have not processed your personal data in accordance with data protection legislation.


11 Principles of data protection of the Register

We respect the confidentiality of your personal data. Materials recorded on paper are kept in a locked space accessible only to the persons required for the task in question. Digitally processed personal data is stored in our information system, and is accessible only to persons who need such data for the performance of their duties. The persons in question use personal usernames and passwords. Personal identity numbers are not unnecessarily entered in documents printed out or drawn up on the basis of the personal Register.


CC Breakaway Oy personnel require a personal user name and password in order to engage in personal data processing and to gain access to the customer Register. A username and password are issued alongside personal access rights. Access rights are defined by the person in charge of the Register together with the administrator of the information system. The data is protected from both intentional and unintentional destruction. Internal data connections within the system are implemented in a closed network. External connections are protected by firewalls. When using, or feeding data into, the Register through a public network, the connection is protected with Transport Layer Security (TLS).

We protect personal data transferred to third parties by using all available means to limit access to such data. Access rights to the processing of data in a third party system must be provided on a need-only basis.


12 Information on cookies and related technologies

A “cookie” is a commonly used, small character string that your web browser stores on your computer or other terminal when You visit a website. Your browser will send data back to the webpage when You revisit it. All modern web pages use cookies to provide You with a more personalised browser experience. Each cookie is individually installed on each terminal and cookies can only be read by the server on which the cookie is installed. Because a cookie is tied to a certain browser and cannot, in principle, be shared between different browsers or devices (unless a browser, add-on or other application specifically allows this), your cookie management choices are only applicable to that particular browser. A cookie cannot run software and cannot be used to deliver viruses or other malicious code, and will not damage your terminal or files.

We use Google Analytics in our service and on our website, to analyse how users use our service and website. Google Analytics is a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”), which operates by using cookies. Please note that cookies installed by Google are subject to Google’s terms and policies, on which more information can be found at https://www.google.com/analytics/terms/en.html.Google Analytics does not transfer personal data from the CC Breakaway Oy Register, and Google Analytics data is not linked to personal data on the Register.


13 Contacts

All requests related to exercising the above rights, questions about this privacy statement and other contact information should be sent by email to: ride@breakaway.cc or call number 0407237943.

CC BREAKAWAY OY TERMS OF DELIVERY

These are CC Breakaway Oy (Business ID: 2884260-5) terms of delivery. Delivery terms include, among other things, information about the online store's delivery terms and prices, return policy and payment methods. 

 

Content

1. General

2. CC Breakaway Oy payment and cancellation terms for services

3. Delivery times

4. Delivery methods

5. Payment methods

6. Customer returns

7. Sales territory

1. General:

CC Breakaway Oy payment and cancellation terms for services

Terms for CC Breakaway Oy events, tours, courses and over 24-hour equipment rentals. All the prices include VAT (10 %, 14% or 24%) and the prices are given in euros (€) unless otherwise mentioned.

We reserve the right to cancel the purchase or amend the price if the product ordered or the price is not in accordance with market price due to, for example, technical or human error in the online store.

We reserve the right to change the prices, terms, and conditions. The customer accepts these delivery terms when placing the order.

2. Payment terms:
The customer has an obligation to acquaint him/herself with the contents and conditions of the offered tour and report possible mistakes and inconsistencies to CC Breakaway Oy before payment. A mutual contractual obligation results from customer order or acceptance of CC Breakaway Oy offer. A binding contract is made, when the customer signs up for the event or reserves the rental equipment.

Cancellation terms:


a) If the cancellation takes place more than 5 days before the event, we will try to find another time for the event. If this does not succeed, we charge reservation fee, 30% of the total.

b) If the cancellation takes place less than 5 days before the event, we charge the full price. There is no reimbursement for unused services.

Equipment rentals, under 24 hours

Payment terms:
The customer has an obligation to acquaint him/herself with the contents and conditions of the offered tour and report possible mistakes and inconsistencies to CC Breakaway Oy before payment. A mutual contractual obligation results from customer order or acceptance of CC Breakaway Oy offer. A binding contract is made, when the customer reserves the rental equipment.

Cancellation terms:
a) If the cancellation takes place more than 24 hours before the event, we will try to find another time for the event. If this does not succeed, we charge reservation fee, 30% of the total.

b) If the cancellation takes place less than 24 hours before the event, we charge the full price.

c) If the CC Breakaway Oy staff decides, that it is not safe to pursue the activity in a safe manner, we reserve the right to cancel the reservation. In this case, we will try to find another time for the reservation or refund the whole price even if it is less than 24 hours before the start of the reservation. There is no reimbursement for unused services.

Complaints and reclamations

 • Potential complaints must always be laid as soon as topic or problem arises.

 • If a satisfactory resolution can not be reached or if a complaint includes a refund claim the complaint must be laid textually within 30 days after the end-date of the reservation.

 • The complaints will be processed by CC Breakaway Oy as soon as possible, at most within 30 days.

 • If a satisfactory resolution between the customer/person and CC Breakaway Oy can not be reached, the customer/person has the right to make the issue a matter of the Finnish consumer disputes board.

3. Delivery times

As we only offer services in our online store, each service is delivered during the time specified in the product. To change the time of the purchased service, look at 2.

 

4. Delivery methods

As we only offer services in our online store, each service is delivered during the time specified in the product. Rental items should be picked up from our storage. Delivery is possible at additional fee. To change the time of the purchased service, look at 2.

 

5. Payment methods

The following payment methods can be used to pay online store orders. In connection with each payment method, you can see the possible additional cost for the payment method in question. We reserve the products for unpaid orders for max. 14 days after which the products are released and can be purchased by anyone.

Some of the payment methods may require registering to CC Breakaway Oy or to a third party customer register. External service provider's terms of use can be found from each service providers' own website.

Holvi Payment Services Oy and iZettle AB are the payment facilitators of the online shop.

 

6. Customer returns

Look at our payment and cancellation terms (2.)

7. Sales territory

Our services and rental items can be ordered worldwide.

CC BREAKAWAY OY:N TOIMITUSEHDOT

Ehdot


Näissä toimitusehdoissa kerrotaan CC Breakaway Oy (Y-tunnus: 2884260-5) toimitusehdoista. Toimitusehdot sisältävät tiedon muun muassa verkkokaupan toimitustavoista ja -hinnoista, palautuskäytännöistä ja maksutavoista.

1. Yleistä
2. CC Breakaway Oy palveluiden maksu- ja peruutusehdot
3. Toimitusaika
4. Toimitustavat
5. Maksutavat
6. Palautukset
7. Myyntialue

8. Yleistä

1. Yleistä:

Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron (10%, 14% tai 24 %) ja hinnat ilmoitetaan euroissa (€), mikäli toisin ei mainita. Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkintahintaa johtuen esimerkiksi verkkokaupan teknisestä virheestä tai inhimillisestä virheestä.

Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin toimitusehtoihin.


2. CC Breakaway Oy:n palveluiden maksu- ja peruutusehdot

Maksuehdot:


Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä CC Breakaway Oy:lle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa tapahtuman tai vuokravälineen.


Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään viisi (5) vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään tapahtumalle uuden ajankohdan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme varausmaksun, 30% kokonaishinnasta.


b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin viisi (5) vuorokautta ennen tapahtumaa, perimme peruutuskuluina tapahtuman hinnan kokonaisuudessaan.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja. 


3.2. Vuokravälineet

Tämä koskee kaikkia CC Breakaway Oy:n vuokravälineitä ja alle 24 tunnin vuokrauksia. 

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua vuokrauksen sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä CC Breakaway Oy:lle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa vuokravälineen.


Peruutusehdot:
a) Mikäli vuokraus perutaan vähintään 24 tuntia ennen varauksen alkua, perimme varausmaksun (30%

b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varauksen alkua, perimme peruutuskuluina varauksen hinnan kokonaisuudessaan.

c) Mikäli CC Breakaway Oy:n henkilökunta päätää ettei välinevuokrausta pystytä toteuttamaan turvallisesti, voidaan varaus siirtää toiseen ajankohtaan tai peruuttaa veloituksetta, myös alle 24 tuntia ennen varauksen alkua. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan CC Breakaway Oy vahingon, jonka hän on aiheuttanut vuokravälineelle.

 • CC Breakaway Oy ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja


Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • CC Breakaway Oy pyrkivät käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas jaCC Breakaway Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


3. Toimitusaika

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan.

4. Toimitustavat

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Vuokravälineet asiakas noutaa CC Breakaway Oy toimitiloista. Veloitamme toimitusmaksun, mikäli asiakas tilaa palvelun/tuotteen tuotavaksi muualle.


5. Maksutavat

Verkkokaupan tilauksia voi maksaa luottokorteilla ja Paypal-palvelulla.

CC Breakaway Oy ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa. Kunkin maksutavan yhteydessä näet mahdollisen lisähinnan kyseiselle maksutavalle. Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Varaamme tuotteita maksamattomalle tilaukselle enintään 14 vuorokauden ajan, minkä jälkeen tuotteet ovat kenen tahansa ostettavissa.

 • Stripe maksuvälittäjänä
  Stripe on kansainvälinen maksuvälittäjä, jonka kautta on mahdollista maksaa seuraavilla luottokorteilla: MasterCard, Visa, American Express. Tutustu Stripe:n ehtoihin.


Kortti- ja verkkopankkimaksut, online-maksupalvelut

Natura Viva käyttää online-maksujen välittäjinä Bambora Payformia ja Paypalia. Näillä voit maksaa yleisimmillä maksutavoilla korttimaksuista sähköisiin lompakoihin.


Käteinen

Käteisellä voit maksaa toimipisteillämme. Voit halutessasi maksaa myös luottokorteilla.


Lasku

Vain yrityksille ja yhteisöille. Laskusta täytyy aina sopia erikseen etukäteen. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota meihin yhteyttä joko sähköpostilla tai soittamalla.

6. Palautukset

Palveluilla ei ole varsinaista palautusoikeutta. Kohdasta kaksi (2) löydät palveluiden maksu- ja peruutusehdot.

7. Myyntialue

Palvelujamme voit tilata Suomessa ja myös Suomen ulkopuolella.